บาคาร่าออนไลน์ พนง.สายการบินดังเตรียมประท้วง หากผู้บริหารระดับสูงทำผิด

บาคาร่าออนไลน์ พนง.สายการบินดังเตรียมประท้วง หากผู้บริหารระดับสูงทำผิด

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นายนพดล พรหมภาสิต บาคาร่าออนไลน์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ทำหนังสือไปยังประธานกรรมการ (DH) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เรื่อง ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนสืบหาข้อเท็จจริง และลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารระดับสูงหากพบว่าได้กระทำผิดจริง

เรียน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

จากที่มีพนักงานการบินไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพฯการบินไทย ได้ร้องเรียนมายังสหภาพฯว่า มีผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของฝ่ายปฏิบัติการบิน ได้กระทำการข่มขู่คุกคามลูกน้องด้วยวาจาว่า หากใครไม่ให้ความร่วมมือตามประกาศของบริษัทที่ 041/2563 เรื่องการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ จะโดนแบล็คลิสต์ และจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

ซึ่งการพูดเช่นนี้ถือว่าขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นการละเมิดสิทธิลูกจ้างอย่างร้ายแรง ดังนั้นอาศัยความตามอำนาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ที่ระบุเรื่องวัตถุประสงค์ของสหภาพไว้ว่า

(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

(2) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

(3) แสวงหาคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง

สหภาพฯ จึงขอให้ท่านผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาความจริงว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ หากผลการสอบสวนปรากฎว่าเป็นความจริง ขอให้ท่านลงโทษผู้บริหารท่านนั้นตามระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ต่อไป

และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมายังสหภาพฯ ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าหากท่านเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ตามหนังสือฉบับนี้ทางสหภาพฯ จะดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายอื่นที่เห็นสมควรต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในการ “สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ” ของประเทศ ในระยะยาว นั้น เรายังมีโครงการอีกเป็นจำนวนมากที่รอดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาลได้เตรียมการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อวางรากฐานการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างเป็นระบบ หากเราสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผน ภายในปี 2565 เราก็จะมีน้ำต้นทุนเพิ่มอีกราว 4,700 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7 ล้านไร่ สิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำลังคิดในขณะนี้ เราจะทำอย่างไร จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นอกเขตชลประทานได้บ้าง ซึ่งต้องใช้ที่ดินที่ประชาชนยินยอม ไม่เดือดร้อน เพื่อบรรเทา แก้ปัญหาการปลูกพืชเกษตร จากน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผมขอให้พี่น้องประชาชนไว้ใจและมั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ ของรัฐบาล ย่อมยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน เป็นที่ตั้งเสมอมา และในโอกาสเดียวกันนี้ ผมขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากพี่น้องชาวไทย “ทุกคน” ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ให้เกิดการสูญเปล่า รวมทั้ง ร่วมกันรักษาฟื้นฟู “ป่าต้นน้ำ” เพื่อเพิ่มแหล่งต้นน้ำและอากาศบริสุทธิ์ ให้กับประเทศชาติ และลูกหลานของเรา นะครับ

ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน เปลี่ยนหอพักบุคลากรเป็นโรงพยาบาลสนาม

นายยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

– ธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยแพทย์ห้าสถาบัน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 308 เตียง โดยใช้ปรับหอพักบุคลากร (Dluxx) และเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะเปิดได้ใน 48 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบหลายประเทศที่เตียงไม่พอ โดยอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม แห่งนี้ และจะมีการแต่งตั้ง ผอ.ฝ่ายแพทย์ เข้าทำงานร่วมกัน

-นักศึกษาที่อยู่ในหออื่นของมหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ Dluxx ซึ่ง ไม่ใช่หอนักศึกษา) ที่ต้องการcheck out ขอให้ขนของออกไปด้วย เราอาจจะต้องเตรียมห้องไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

– นักศึกษา ที่ไม่ประสงค์อยู่หอพักแล้ว ขอให้ไปทำแบบประเมินตนเอง (ดูที่เพจสำนักงานฯ) ก่อนแยกย้ายกลับ

-นักศึกษาที่ยังพักอยู่ จะมีอาหาร และอินเตอร์เน็ต ใช้เป็นปกติ เรากำลังทำเรื่อง Food deliveryอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้ร้านค้า และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อีกทางหนึ่งด้วย

– ร้านค้า/พื้นที่เช่า ได้ลดราคาค่าเช่า เดือนนี้ 50% และเดือนหน้าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น หลังสงกรานต์ ก็จะพิจารณายกเว้นค่าเช่า แต่ขอให้ผู้ขายอาหาร สลับกันมาดูแลน้องๆด้วย

-พนักงาน ของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน work from home และประชุมออนไลน์ และ ห้ามกลับต่างจังหวัด เมื่อมีสถานการณ์ เร่งด่วน ต้องมาทำงานได้ ภายในสามชั่วโมง

เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามกับโรคระบาด อะไรที่เป็นความสะดวกสบาย ส่วนตัว อาจจะหาไม่ได้ ในเวลานี้

โปรดให้ความร่วมมือด้วยกับมาตรการต่างๆที่จะติดตามมาด้วย บาคาร่าออนไลน์